Polityka prywatności

I. CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI – DOWIEDZ SIĘ W JAKI  SPOSÓB DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Państwa, kiedy korzystacie ze strony internetowej https://kabinyAquality.pl jej podstron. Polityka prywatności określa także zasady i informacje dotyczące plików cookies (tzw. ciasteczek).
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, informujemy, że Administratorem danych osobowych Państwa korzystających ze strony internetowej: www.kabinyAquality.pl jest spółka: KABINY AQUALITY sp. z o.o. z siedzibą w PŁOŃSKU, adres: UL. PÓŁNOCNA 10G, 09-100 PŁOŃSK, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000526437, numer NIP: 5671905908, REGON: 147479141
 3. W przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji co do zasad gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wskazanych w Polityce prywatności, możecie Państwo kontaktować się z ADO:
  • pod adresem poczty elektronicznej ADO: kontakt@kabinyaquality.pl
  • pod numerem telefonu ADO: tel. 513 315 315,
  • osobiście przy ul. Północnej 10G, 09-100 Płońsk po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym.
 4. ADO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów dotyczących Państwa danych osobowych. W szczególności ADO zapewnia, że Państwa dane osobowe:
  • są zbierane za pomocą stosowanych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
  • są przetwarzane zgodnie z prawem,
  • są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
  • są  przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych  w  tym ich  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz ich  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem.
 5. Biorąc pod uwagę  charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane są przetwarzane, ADO zapewnia, że wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa  przetwarzania danych osobowych odpowiadający temu ryzyku.

II. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH – DOWIEDZ SIĘ JAKIE KONKRETNIE DANE PRZETWARZAMY

 1. w celu zgłoszenia i obsługi reklamacji: imię, nazwisko, adres zamieszkania (i adres wysyłki jeśli jest inny od adresu zamieszkania), nr telefonu, adres mailowy.
 2. w celach sprzedaży i marketingowych (opisanych w pkt III. ust. 2 i 3 Polityki prywatności): imię, nazwisko, adres zamieszkania (i adres wysyłki jeśli jest inny od adresu zamieszkania), nr telefonu, adres mailowy, adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego,numer MAC urządzenia, z którego następuje komunikacja z naszą stroną internetową, unikalne identyfikatory stosowane przez usługi Google, Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne.

III. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH – DOWIEDZ SIĘ PO CO PRZETWARZAMY TWÓJE DANE OSOBOWE I CO Z NIMI ROBIMY

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu obsługi reklamacji produktów zakupionych od ADO, w przypadku zgłoszenia reklamacji w jeden z następujących sposobów:
  • poprzez serwis https://kabinyAquality.pl za pomocą elektronicznych formularzy kontaktowych lub za pośrednictwem innych funkcjonalności dostępnych na tej stronie internetowej,
  • za pomocą ogólnych adresów mailowych lub numerów telefonów podanych przez ADO na stronie internetowej serwisu https://kabinyAquality.pl
  • w przypadku zgłoszenia reklamacji ADO osobiście, w tym w sklepie ADO lub w inny sposób. ADO przetwarza dane, o których mowa niniejszym punkcie w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem internetowym a użytkownikiem. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia i tym samym zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem internetowym a Użytkownikiem.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celach marketingowych, to jest:
  • w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez ADO, dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie  danych odbywa się w oparciu o zgodę osoby,
  • w czasie korzystania ze strony internetowej https://kabinyAquality.pl na potrzeby prezentowania reklam lub ofert dotyczących produktów lub usług ADO przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, oceny i analizy aktywności klienta w serwisie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług ADO lub wskazanych wyżej podmiotów powiązanych z ADO, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu analiz rynkowych i statystycznych, a także tworzenia i oferowania klientowi dedykowanych danemu klientowi reklam lub ofert. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę osoby.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez ADO są organy administracji publicznej i władzy publicznej, w przypadkach przewidzianych przez prawo polskie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 5. Podanie danych osobowych w celu zgłoszenia i obsługi reklamacji jest dobrowolne, jednak niezbędne do przyjęcia zgłoszenia reklamacji i obsługi procesu reklamacyjnego przez ADO.
 6. Podanie danych osobowych w celach marketingowych (opisanych w pkt III. ust. 1 i 2 Polityki prywatności) jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z tychże usług marketingowych przez Państwa, po wyrażeniu zgody.
 7. ADO nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres:
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zgłoszenia i obsługi reklamacji – przez okres niezbędny do obsługi reklamacji. Po tym czasie dane mogą być przechowywane przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń z umów, jakich reklamacja dotyczyła, a co do których nastąpiło przetwarzanie danych osobowych związane z obsługą reklamacji.
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych opisanych w pkt III. ust. 1 i 2 Polityki prywatności) – nie dłużej niż przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą powstać w związku z zawarciem umów lub innymi czynnościami prawnymi, jakie mogą powstać w związku z przekazaniem danych pomiędzy Państwem a ADO lub podmiotami powiązanymi z ADO, o którym mowa pkt III. ust. 1 i 2 Polityki prywatności)

IV. PRAWO  DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH I ICH POPRAWIANIA ORAZ INNE PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE – DOWIEDZ SIĘ JAKIE MASZ PRAWA

 1. Wszyscy Państwo, których dane osobowe są przetwarzane, macie prawo żądania od ADO niezwłocznego sprostowania dotyczących ich danych osobowych, które są nieprawidłowe a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 2. Wszyscy Państwo, których dane osobowe są przetwarzane, macie prawo żądania od ADO  niezwłocznego usunięcia dotyczących ich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • cofnęli Państwo zgodę na podstawie której opiera się przetwarzanie i nie ma żadnej innej podstawy dla przetwarzania Państwa danych,
  • Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wykonania obowiązku prawnego przewidzianego przez prawo Unii lub Polski,
  • Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku.
 3. Wszyscy Państwo, których dane osobowe są przetwarzane, macie prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • jeżeli kwestionujecie Państwo prawidłowość tych danych osobowych – na okres pozwalający ADO sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie  danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   Jeżeli z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie, przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania, ADO informuje o tym osobę, której dane dotyczą, a która zażądała ograniczenia z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie.
 4. Wszyscy Państwo, których dane osobowe są przetwarzane, macie prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją.
 5. ADO informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z właściwymi przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych każdą osobę, której ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. ADO informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego żąda.
 6. Wszyscy Państwo, których dane osobowe są przetwarzane, macie prawo otrzymać w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dotyczące ją dane osobowe, które dostarczyła ADO, oraz macie prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ADO, któremu dostarczono te dane, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych osobowych, osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przeniesione przez ADO bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 7. Wszyscy Państwo, których dane osobowe są przetwarzane, macie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punktach wskazanych powyżej można kontaktować się z ADO poprzez przesłanie stosownej wiadomości osobiście, pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.
 9. Wszyscy Państwo, których dane osobowe są przetwarzane, na potrzeby marketingowe określony w punkcie III. 1 i 2 powyżej,  macie prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

V. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO – DOWIEDZ SIĘ DO JAKIEGO ORGANU MOŻESZ SIĘ POSKARŻYĆ

Każde z Państwa, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w przepisach prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

VI. PLIKI COOKIES ORAZ INFORMACJE SYSTEMOWE – DOWIEDZ SIĘ, CO GROMADZIMY W RAMACH TZW. CIASTECZEK

 1. W trakcie korzystania przez Państwa ze strony internetowej: https://kabinyAquality.pl mogą być gromadzone informacje w sposób bierny od użytkowników strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez jej użytkowników). Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies lub logi systemów. Jest to proces bezpieczny dla urządzeń użytkowników strony, nie powoduje zmian konfiguracyjnych oraz nie przenosi złośliwego oprogramowania.
 2. Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje ADO dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres (URL) witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa urządzenie z którego przeglądacie stronę, a także czas dostępu i przesłaną ilości danych.
 3. Podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej: https://kabinyAquality.pl/ mogą być zapisywane na Państwa urządzeniach pliki tekstowe tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym strony: https://kabinyAquality.pl/. Ciasteczka mogą być używane w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony: https://kabinyAquality.pl w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania przez Państwa ze strony internetowej, co daje możliwość późniejszego ulepszania i struktury zawartości strony.
 4. Ciasteczka zawierają dane informatyczne, które w trakcie kolejnego odwiedzenia strony https://kabinyAquality.pl są odczytywane i pomagają ją dostosować do Państwa preferencji oraz służą do celów statystycznych.
 5. Celem zapisywania ciasteczek jest zapewnienie skutecznego korzystania ze strony https://kabinyAquality.pl
 6. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z serwisu https://kabinyAquality.pl  bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
 7. Istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń, z których następują przeglądanie strony https://kabinyAquality.pl W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 8. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania ciasteczek:

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wysyłana poczta e-mail może zawierać odnośniki do stron internetowych gdzie administratorem danych osobowych są firmy trzecie. ADO sugeruje by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tychże stron.
 2. ADO stosuje środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.