Regulamin sklepu internetowego AQUALITY

§ 1. DZIAŁALNOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży produktów w Sklepie internetowym Aquality.
 2. Sklep internetowy Aquality dostępny pod adresem internetowym www.kabinyAquality.pl prowadzony jest przez spółkę: KABINY AQUALITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku, adres: ul. Północna 10G, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000526437, numer NIP: 5671905908, REGON: 147479141 zwaną dalej: „Sprzedawcą”.
 3. Sklep internetowy Aquality służy sprzedaży przez Sprzedawcę szerokiego asortymentu towarów, w szczególności z zakresu wyposażenia domu i ogrodu, jak i innych produktów Sprzedawcy.
 4. Sklep internetowy Aquality umożliwia zakup zarówno Gotowych produktów, jak i Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Klienta.
 5. Informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 2. ZNACZENIE UŻYTYCH POJĘĆ

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Gotowe produkty – produkty prefabrykowane, będące w stałej sprzedaży przez Sprzedawcę.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konfigurator – element oprogramowania Sklepu, umożliwiający Klientowi zaprojektowanie i zamówienie Produktu według indywidualnej specyfikacji Klienta, służącego do zindywidualizowanych potrzeb Klienta.
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 11. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kabinyAquality.pl
 12. Produkt nieprefabrykowany – produkt wytwarzany według specyfikacji Klienta za pomocą Konfiguratora, służący do zindywidualizowanych potrzeb Klientów.
 13. Umowa lub Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Ustawa –  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późń. zm.).
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3. KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  • pod adresem poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@kabinyaquality.pl
  • pod numerem telefonu Sprzedawcy: tel. 513-315-315.
  • osobiście w Płońsku, w lokalu przy ul. Północnej 10G,  po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym.
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w dni robocze od godziny 08:00 do 16:00.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. posiadanie numeru telefonu,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5. REKLAMA

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na swojej stronie internetowej treści reklamowych dotyczących towarów oraz usług osób trzecich.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania Sprzedawcy niezamówionej informacji handlowej.

§ 6. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 7. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres (ulica, numer budynku, kod pocztowy, nazwa miejscowości, państwo), adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 8. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 2. kliknąć przycisk „Zamów”;
 3. kliknąć przycisk „Zamówienie”
 4. podać szczegóły dostawy, to jest w szczególności:
  • sposób dostawy,
  • metody płatności,
  • dane zamawiającego i adres dostawy,
 5. zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności,
 6. kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Dokonać płatności i odebrać zamówiony Produkt.

§ 9. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka firmą kurierską JAS FBG
  • Odbiór osobisty
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność BLIKIEM,
  • Płatność szybkim przelewem,
  • Płatność kartą,
  • Płatność przelewem online.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się w zakładce Płatności.

§ 10. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Dostawa Produktu do Klienta następuję w terminie do 31 dni opłacenia Zamówienia, a w przypadku wybrania przez Klienta płatności za płatności  za pobraniem, w terminie do 30 dni od złożenia Zamówienia.

§ 11. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem § 12, Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać wysłane Sprzedawcy pocztą tradycyjną, kurierem lub pocztą elektroniczną na adresy Sprzedawcy wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć również na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późń. zm.) , jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu można pobrać tutaj.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument obowiązany jest odesłać Produkt wyłącznie na następujący adres: Durasan Trading sp. z o.o., ul. Pułtuska 86 Poświętne, 09-100 Płońsk niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

§ 12. BRAK PRAWA ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY

 1. Prawo do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentom, którzy nabyli Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany zgodnie ze specyfikacją Konsumenta, wprowadzoną do Konfiguratora (art. 38 Ustawy).
 2. O braku prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy, Sprzedawca informuje w komunikatach wyświetlających się przed przystąpieniem przez Konsumenta do korzystania z Konfiguratora i złożenia Zamówienia.

§ 13. ROZPATRYWANIE REKLMACJI

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy za brak zgodności towaru z umowy, o których mowa w Ustawie.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację, oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać wyłącznie na następujący adres: Durasan Trading sp. z o.o., ul. Pułtuska 86 Poświętne, 09-100 Płońsk
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 7. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.Sprzedawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 15 Ustawy.
 8. Wobec Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady Produktów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 14. BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

 1. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował,
 2. Produkt aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:
  • zostało ono przeprowadzone przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność;
  • niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową.
 9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
 11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawcy odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.
 12. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 13. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

§ 15. OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU CENY ALBO ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d Ustawy,
  • Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy,
  • brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z mową;
  • brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy,
 2. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 3. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
 4. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.
 6. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
 7. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 16. MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADACH DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR PRZEZ KONSUMENTA

 1. Ewentualny spór powstały pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą z tytułu zawarcia Umowy sprzedaży, może zostać poddany pod rozstrzygnięcie sądu. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporu. Rozstrzyganie sporów zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania ze Stałego sądu polubownego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa), czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://spsk.wiih.org.pl/index.php
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, w tym wsparcie w zakresie rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwość rzeczników Konsumentów określa się według miejsca zamieszkania osób objętych pomocą. Dla osób zamieszkałych na terenie miasta Płońsk i powiatu płońskiego właściwym jest Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Płońsku z siedzibą w Płońsku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk, tel. 23 663 24 16, adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.powiat-plonski.pl/pl/poradnikinteresanta/powiatowyrzecznikKonsumentow/
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do którego obowiązków należy między innymi wsparcie Konsumentów w zakresie rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (adres: plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa). W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Z punktem można się skontaktować osobiście, za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://spsk.wiih.org.pl/index.php
 5. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do polubownego sądu Konsumenckiego Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach Konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Konsument, który jest uprawniony do skorzystania z nieopłatnej pomocy prawnej na warunkach określonych w ustawie z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 945 z późn. zm., może uzyskać poradę prawną we właściwym dla jego miejsca zamieszkania punkcie nieodpłatnych porad prawnych w przedmiocie sytuacji prawnej związanej z zawartą Umową.

§ 17. ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KLIENTAMI NIE BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI.

Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem w związku z zawartą Umową Sprzedaży zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.  

§ 18. PRAWA AUTORSKIE

Majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do domeny internetowej Sprzedawcy, strony internetowej, a także do jego nazwy, wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej i związane z tym inne prawa, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za jego uprzednią zgodą, wyrażoną na piśmie. Nie dotyczy to logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sprzedawcy w celu prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich.

§ 19. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 20. PLASOWANIE PRODUKTU

 1. Produkty na Stronie domyślnie są sortowane według historycznej kolejności dodania poszczególnych Produktów do oferty Sklepu w ramach danego rodzaju asortymentu Sklepu, co oznacza, że Produkty wyświetlają się od najdawniej do najwcześniej dodanego Produktu. Uzyskanie wyższej pozycji na liście produktów nie jest wynikiem płatnej reklamy, ani innego sztucznego manipulowania kolejnością na liście Produktów.
 2. Klient Strony ma możliwość zmiany kryteriów stosowania Produktów na stronie internetowej, według wybranych przez siebie kryteriów, to jest:

–    najczęściej kupowane,

–    dostępne,

–    nazwa od A do Z,

–    nazwa od Z do A,

–    Cena, rosnąco,

    Cena, malejąco.

§ 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamówienia złożone do chwili wejścia w życie nowej treści Regulaminu będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Ustawy, Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.